New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region Vol. IX חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה כרך ט’ 2015

ברכות

הענקת פרס דוד עמית למחקר ארכיאולוגי לשנת תשע”ו

סקירה שנתית של פעילות מרחב ירושלים של רשות העתיקות

                                                                                                                                                                                

 

הרצאת פתיח: ביאנקה קוחנל

ירושלים באירופה — ייצוגים מונומנטליים של עיר הקודש

                                                                                                                                                                                                             

מושב ראשון: ירושלים וראשיתה של ממלכת יהודה
יו”ר ומגיב: נדב נאמן
נילי ואזנה: עיר הבחירה — ירושלים בסיפורי הכיבוש וכינונה כמרכז פוליטי ודתי בימי דוד
עומר סרגי: על ראשיתה של יהודה בין ירושלים ובנימין
‘ג’ו עוזיאל, נחשון זנטון וענת כהן-וינברגר: מים לי–ם —השפעות תרבותיות קשרי מסחר בין יהודה ופלשת בתקופת הברזל ב

                                                                                                                                                                                         

מושב שני: כלכלה ומסחר בעיר ובכפר

יו”ר ומגיב: גדעון אבני

‘יצחק פז וליאור גרוסמן: חקלאות מתמחה ועיור — מקרה המבחן של תל ירמות בתקופת הברונזה הקדומה ג

לידר ספיר-חן: עיר מקדש והפריפריה שלה — מבט על כלכלת בעלי החיים בירושלים וסביבותיה בתקופת הברזל

יחיאל זלינגר: שינויים בהרגלי הצריכה — דפוסי ההתיישבות בעורף החקלאי של ירושלים

יובל גדות ונעמי פורת: מתי התחילו לבנות טראסות בהרי ירושלים? לא מה שחשבתם

                                                                                                                                                                                                            

מושב שלישי: נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו — ירושלים כמוקד עלייה לרגל

יו”ר ומגיב: אייל בן-אליהו

?דויד גורביץ’: לְמָה שימשו בריכות המים בירושלים בשלהי ימי הבית השני

עומרי עבאדי: דרך עולי הרגל של ירושלים בימי בית שני — מבט תרבותי-ארכאולוגי

אירינה זילברבוד ויובל ברוך: ״ויהי בעברם בדרך ויבאו אל-מקום מים״ — גילויים חדשים בעין חיניה

                                                                                                                                                                                                            

מושב רביעי: “איש היה בישראל” – חידושים בחקר מרד בר כוכבא

יו”ר ומגיב: עוזי לייבנר

בועז זיסו: גילוי מחנה צבא רומי בלתי מוכר מצפון לבית–גוברין?

איתן קליין: “ובאו במערות צורים, ובמחילות עפר” —חידושים ותגליות במערכות המסתור שבשפלת יהודה

רועי פורת, יעקב קלמן ורחל צ’אצ’י: ה”מחנה שיושב בהרודיס” — הר הרודיון כמוקד מלחמת גרילה במרד בר כוכבא

מנחם מור: ירושלם מול תל שלם — כתובות מימי הדריאנוס ואופיו של מרד בר כוכבא

                                                                                                                                                                                                                                 

מושב מיוחד: האם נתגלתה החקרא בירושלים?

יו”ר ומגיב: אוריאל רפפורט

דורון בן–עמי ויאנה צ’חנובץ: הנוכחות הסלווקית בירושלים — טקסט וארכיאולוגיה

גיא שטיבל: “חומה ומגדל” — ההיבטים הצבאיים של התגלית בחניון גבעתי

 

 

Comments are closed